Anasayfa Programlarımız ve Öğrenim Hedeflerimiz

Programlarımız ve Öğrenim Hedeflerimiz

Programlarımız ve Öğrenim Hedeflerimiz

Okulumuzda resmi müfredata ek olarak, vizyonu ile örtüşmesi nedeniyle karma eğitim felsefelerinden oluşan bir program uygulamaktadır.

Bu program, öğrencinin bilişsel, sosyo-duygusal, bedensel ve kültürel gereksinimlerine bir çerçeve sunmaktadır. Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan ve beklentiler belirleyen bu program, ezberci eğitimden uzak olarak sorgulamaya dayalı öğretimi esas almaktadır. Okulda çalışan tüm personel ve eğitim kadrosu, kendi uygulamalarının üzerinde düşünürken profesyonel, kişisel ve kurumsal anlamda sürekli gelişim için kendi uygulamalarını da sorgulamaktadır. Etkinlikler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde ve her çocuğun farklı bir öğrenme biçimi ve farklı zeka çeşitleri olduğu göz önünde bulundurularak, farklı etkinlikler kullanılarak işlenmektedir. Hedef, öğrencilerin en üst düzey düşünme becerisi olan "Dönüşümlü Düşünme" becerisini yani düşünmesi hakkında düşünme becerisini kazanmasıdır.

Örneğin; Türkçe dil etkinliklerinde işlenen tema ve kavramlar; Fen ve Matematik, Sanat, Müzik, Bilgisayar, Beden Eğitimi ve İngilizce etkinliklerinde de eş zamanlı olarak işlenmektedir. Böylelikle tema ve kavramlarla ilgili en yüksek düzeyde kalıcı izli öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca çocuklar çeşitli değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasıyla, kritik düşünme ve kendini değerlendirme becerilerini de kazanmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı’nın yanı sıra High/Scope (Aktif Öğrenme), Değerler Eğitimi, GEMS (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) Math Their Way gibi modern eğitim yaklaşımlarından yararlanarak Çoklu Zekâ Kuramına uygun karma bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her çocuğun potansiyelinin en üst seviyeye çıkabilmesi için farklı öğrenme aktiviteleri planlanır. Bu aktiviteler planlanırken bir çok eğitim yaklaşımından faydalanılır. Amaç eğitim, öğretim ve gelişim yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmak ve her çocuğa kendi zeka ve ilgisine göre bilgiyi keşfetmesine rehberlik etmektir.

MATH THEIR WAY (ÇOCUK GÖZÜYLE MATEMATİK)
California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6.sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır.

Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler

• Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese Etme
• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

ÇOKLU ZEKA
Çoklu zekâ kuramı, 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

Çoklu Zekada Türler ve Özellikleri
• Sözel & Dilsel Zeka
• Görsel & Mekansal Zeka
• Bedensel & Kinestetik Zeka
• Mantıksal & Matematiksel Zeka
• Sosyal Zeka
• Kişisel & İçsel Zeka
• Doğa Zekası
• Müziksel & Ritmik Zeka
• Okuma Zekası

Gardner’ın araştırma ve geliştirmeleri devam etmektedir. Bildiğimiz kesin gerçek şu ki, zeka her an gelişen ve geliştirilmesi gereken bir kapasitedir. Dolayısıyla çocuklarımıza yapacağımız en iyi yatırım zekalarını daha geliştirebilmek için çalışmaktır. Konuyu bu açıdan gördüğümüzde çocuklarımız için yapabileceğimiz ne kadar çok şey olduğunu fark ediyoruz.

HİGH/SCOPE EĞİTİM YAKLAŞIMI

"Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı,tekrar birleştirmelidir. Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar" - Jean PIAGET

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramları rehberlik etmiştir.

Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisi-kendini ifade yeteneği-düşünme süreci) gelişir.

Etkin Öğrenme Uygulanması
Etkin öğrenme yaparak öğrenmedir. Çocuk (öğrenen) tarafından başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir. “Etkin öğrenme” çocuğun yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfetmesidir. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır; dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar. Böylelikle yeni materyal yada durum hakkında kalıcı bilgiler edinir.

Çocuk, nesneleri ve kendi bedenini kullandıkça bunların kullanım ve özellikleriyle ilgili keşiflerde bulunur. Bu özellikler insanlarla, düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girdikçe daha anlamlı hale gelir. Etkin öğrenme sayesinde çocuk kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir, problemlerini çözer.

Etkin Öğrenme Beş Ana Noktadan Oluşur
• Malzeme; çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme olmalıdır.
• Kullanma; çocuk nesneleri özgürce kullanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme özgürlüğü verilmelidir.
• Seçim; ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanacağına çocuk karar vermelidir.
• Dil; çocuk yapmakta olduğu şeyi anlatmalıdır. Açık uçlu sorular (örneğin bunu nasıl yaptın? Başka ne yapabilirsin, vb.) sorularak çocukların düşünerek cevap vermesi ve kendi sözcüklerini seçmesi sağlanmalıdır.
• Destek; yetişkinler ve akranlar çocuğun problem çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp, teşvik etmelidir.

GEMS (GREAT EXPLORATIONS IN MATH AND SCIENCE - FENDE VE MATEMATİKTE NÜYÜK ARAŞTIRMALAR)


Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır:
• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
• Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
• Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerler Eğitimi; kendi kültürümüzü, inancımızı öğrenip yaşayıp ve davranışa aktarmaktır.

Küreselleşen dünyada yaşanan sorunlarla birlikte değerler eğitimi önem kazanmaya başlamıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim politikalarında düzenlemelere gidilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya gibi bazı ülkelerde de değerler eğitimi farklı isimler altında eğitim sürecinin görünür bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

Okul öncesi dönemde çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bu sebeple okulumuzda eğitim programlarımıza çocuk ve ailenin de katılımının aktif olduğu etkinlikler düzenlenir.

Değerler Eğitim Programının Amaçları
• İyi karakterli bireyler yetiştirmek.
• Temel değerleri pekiştirmek.
• Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
• Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
• Karakter ve değerler eğitiminini ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

Değerler Eğitimi Konularımız
• Sevgi
• Sorumluluk
• Saygı
• Hoşgörü & Duyarlılık
• Özgüven
• Empati
• Adil Olma,
• Cesaret & Liderlik
• Nazik Olmak
• Dostluk
• Yardımlaşma & Dayanışma
• Temizlik
• Doğruluk & Dürüstlük
• Aile Birliğine Önem Verme 
• Bağımsız ve Özgür Düşünebilme
• İyimserlik
• Estetik Duyguların Geliştirilmesi 
• Misafirperverlik 
• Vatanseverlik
• İyilik Yapmak
• Çalışkanlık
• Paylaşımcı Olmak,
• Şefkat & Merhamet
• Selamlaşma
• Alçakgönüllülük
• Kültürel Mirasa Sahip Çıkma

v.b gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.